Förvärvsmetoden

Förvärvsmetoden innebär att att ett indirekt förvärv anses ha skett av ett förtags tillgångar och skulder genom att aktierna eller andelarna i företaget förvärvats.

Köpeskillingen anses vara marknadsvärdet på de förvärvade nettotillgångar (tillgångar minus skulder), dvs justerat eget kapital i dotterbolaget.

När man upprättar en förvärvsanalys så justeras tillgångarna och skulderna till deras verkliga värden (marknadsvärdet), dvs justerat eget kapital.

I förvärvsanalysen så ställs moderbolagets köpeskilling av aktierna i dotterbolaget (koncernens anskaffningsvärde på nettotillgångarna) mot det egna kapitalet i dotterbolaget. Normalt uppstår en differens beror på över eller undervärden i tillgångarna och skulderna som man förvärvat.

– ett undervärde så kan det bero på övervärderade tillgångar, undervärderade skulder eller förväntade försluster samt att köparen gjort en bra affär => negativ goodwill

– ett övervärde kan  bero på undervärderade tillgångar, skulderna är övervärderade eller hänförliga till framtida vinster, investeringar eller produktutveckling  => postiv goodwill

 

 

This entry was posted in Förvärvsmetoden. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.