Monthly Archives: September 2012

Förvärv av dotterbolag

Förvärv av dotterbolag Vad ska man tänka på vid förvärv av dotterbolag? – Dotterföretag eller inte? Koncernförhållande? – Upprätta koncernredovisning – inkludera i koncernredovisningen? – förvärvsanalys – goodwill

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Poolningsmetoden

Poolningsmetoden är den metod som används för upprättande av koncernreodvisning vid samgående av två företag (fusion) och där ingen kan pekas ut/identieras som köpare, vilket är väldigt ovanligt. Väldigt få som använder denna metod! Kommer att försvinna snart!

Posted in Koncernredovisning | Leave a comment

Förvärvsmetoden

Förvärvsmetoden innebär att att ett indirekt förvärv anses ha skett av ett förtags tillgångar och skulder genom att aktierna eller andelarna i företaget förvärvats. Köpeskillingen anses vara marknadsvärdet på de förvärvade nettotillgångar (tillgångar minus skulder), dvs justerat eget kapital i … Continue reading

Posted in Förvärvsmetoden | Leave a comment

IAS 36 – Impariment of assets

IAS 36 – Impariment of assets behandlar nedskrivning av tillgångar och hur ett nedskrivningsbehov beräknas.

Posted in IFRS | Leave a comment

IAS 21 – Effects of changes in foreingn exchange rates

IAS 21 – Effects of changes in foreingn exchange rates behandlar omräkning av utländska dotterbolag.

Posted in IFRS | Leave a comment

IFRS 3 – Business Combinations

IFRS 3 – Business Combinations har ersatt IAS 22 – Business Cominations. Samtliga företagsförvärv ska redovisas enligt förvärvsmetoden. Poolningsmetoden är därmed ej tillämplig i något fall. En förvärvare ska identieras vid varje förvärv. Omvända förvärv ska redovisas i enlighet med … Continue reading

Posted in Företagsförvärv, IFRS | Leave a comment

Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

U 96:4 – Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern  

Posted in Uncategorized | Leave a comment