Förvärv av dotterbolag

Förvärv av dotterbolag

Vad ska man tänka på vid förvärv av dotterbolag?

– Dotterföretag eller inte? Koncernförhållande?

– Upprätta koncernredovisning – inkludera i koncernredovisningen?

– förvärvsanalys

– goodwill

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Poolningsmetoden

Poolningsmetoden är den metod som används för upprättande av koncernreodvisning vid samgående av två företag (fusion) och där ingen kan pekas ut/identieras som köpare, vilket är väldigt ovanligt.

Väldigt få som använder denna metod! Kommer att försvinna snart!

Posted in Koncernredovisning | Leave a comment

Förvärvsmetoden

Förvärvsmetoden innebär att att ett indirekt förvärv anses ha skett av ett förtags tillgångar och skulder genom att aktierna eller andelarna i företaget förvärvats.

Köpeskillingen anses vara marknadsvärdet på de förvärvade nettotillgångar (tillgångar minus skulder), dvs justerat eget kapital i dotterbolaget.

När man upprättar en förvärvsanalys så justeras tillgångarna och skulderna till deras verkliga värden (marknadsvärdet), dvs justerat eget kapital.

I förvärvsanalysen så ställs moderbolagets köpeskilling av aktierna i dotterbolaget (koncernens anskaffningsvärde på nettotillgångarna) mot det egna kapitalet i dotterbolaget. Normalt uppstår en differens beror på över eller undervärden i tillgångarna och skulderna som man förvärvat.

– ett undervärde så kan det bero på övervärderade tillgångar, undervärderade skulder eller förväntade försluster samt att köparen gjort en bra affär => negativ goodwill

– ett övervärde kan  bero på undervärderade tillgångar, skulderna är övervärderade eller hänförliga till framtida vinster, investeringar eller produktutveckling  => postiv goodwill

 

 

Posted in Förvärvsmetoden | Leave a comment

IAS 36 – Impariment of assets

IAS 36 – Impariment of assets behandlar nedskrivning av tillgångar och hur ett nedskrivningsbehov beräknas.

Posted in IFRS | Leave a comment

IAS 21 – Effects of changes in foreingn exchange rates

IAS 21 – Effects of changes in foreingn exchange rates behandlar omräkning av utländska dotterbolag.

Posted in IFRS | Leave a comment

IFRS 3 – Business Combinations

IFRS 3 – Business Combinations har ersatt IAS 22 – Business Cominations.

Samtliga företagsförvärv ska redovisas enligt förvärvsmetoden. Poolningsmetoden är därmed ej tillämplig i något fall.

En förvärvare ska identieras vid varje förvärv. Omvända förvärv ska redovisas i enlighet med sin ekonomiska innebörd

Ej avsättningar för omstruktureringsåtgärder om det inte finns ett åtagande enligt IAS 37 redan på förvärvsdagen

Förvärvad goodwill ska inte skrivas av, utan redovisat värde ska omprövas varje år (Impairment test av goodwill)

Samtliga förvärvade och identierade tillgångar, skulder, ansvarsförbindelser ska värderas till verkligt värde i förvärvsanalysen.

Identierad negativ goodwill ska omedelbart redovisas som en intäkt i resultaträkningen

Transaktionskostnader redovisas som kostnad när de uppstår och ska ej läggas till anskaffningsvärdet

Tilläggsköpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten

Inkråmsförvärv omfattas av IFRS 3.

Posted in Företagsförvärv, IFRS | Leave a comment

Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

U 96:4 – Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Koncernredovisning

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Posted in Uncategorized | Leave a comment