IFRS 3 – Business Combinations

IFRS 3 – Business Combinations har ersatt IAS 22 – Business Cominations.

Samtliga företagsförvärv ska redovisas enligt förvärvsmetoden. Poolningsmetoden är därmed ej tillämplig i något fall.

En förvärvare ska identieras vid varje förvärv. Omvända förvärv ska redovisas i enlighet med sin ekonomiska innebörd

Ej avsättningar för omstruktureringsåtgärder om det inte finns ett åtagande enligt IAS 37 redan på förvärvsdagen

Förvärvad goodwill ska inte skrivas av, utan redovisat värde ska omprövas varje år (Impairment test av goodwill)

Samtliga förvärvade och identierade tillgångar, skulder, ansvarsförbindelser ska värderas till verkligt värde i förvärvsanalysen.

Identierad negativ goodwill ska omedelbart redovisas som en intäkt i resultaträkningen

Transaktionskostnader redovisas som kostnad när de uppstår och ska ej läggas till anskaffningsvärdet

Tilläggsköpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten

Inkråmsförvärv omfattas av IFRS 3.

This entry was posted in Företagsförvärv, IFRS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.